Zapraszamy wszystkich Czytelników do nowoczesnego budynku Biblioteki!

Czytelnia z wolnym dostępem do księgozbioru i 21 stanowiskami komputerowymi, wypożyczalnia, sala audiowizualna i konferencyjna, strefy relaksu dla studentów.

 

Misją Biblioteki Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach jest rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni oraz innych użytkowników.

Misją Biblioteki jest również zapewnienie profesjonalnego poziomu swych usług i ich popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku Biblioteki w swoim środowisku i na zewnątrz. Biblioteka stawia sobie też za cel propagowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą kultura fizyczna.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Bibliotekarze w swojej pracy kierują się takimi wartościami jak: fachowość, rzetelność, kompetencja i odpowiedzialność.

Historia Biblioteki Głównej Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach rozpoczyna się w roku 1955 wraz z utworzeniem Technikum Wychowania Fizycznego. W latach 1955-1959 Biblioteka zgromadziła 5980 woluminów, zgodnych z programem kształcenia szkoły. W 1957 roku powołano Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Zmiana nazwy szkoły wpłynęła również na przemianowanie Biblioteki na Bibliotekę Studium Nauczycielskiego Wychowania Fizycznego oraz na przejęcie od poprzedniczki pomieszczenia i księgozbioru. Do roku 1971 Biblioteka Technikum WF, później Studium Nauczycielskiego zgromadziły 13074 woluminy wydawnictw zwartych.

Zakres świadczonych usług:

wypożyczanie książek, podręczników, skryptów, map, atlasów;

udostępnianie zbiorów na miejscu (publikacje książkowe i czasopisma);

udostępnianie komputerowych baz danych;

dostęp do Internetu;

usługi kserograficzne - wykonywane w punktach kserograficznych na terenie Uczelni.

 ...